تولید سولفات کبالت

 

تولید کنندگان این ماده با حل نمودن اکسید، هیدروکسید، یا کربنات کبالت  در اسید سولفوریک رقیق و در طی فرایند تبلور آن را تولید میکنند. واکنش های تولید این ماده به صورت زیر می باشد:

CoO + H2SO4 → CoSO4 + H2O

Co(OH)2 + H2SO4 → CoSO4 + 2H2O

CoCO3 + H2SO4 → CoSO4 + CO2 + H2O

شکل ظاهری این ماده به صورت هیدراته و بدون آب کمی با یکدیگر متفاوت است. نوع خشک (بدون آب ) و مونو هیدرات از این ماده به صورت کریستال های قرمز رنگ است و فرم 7 آبه ی آن به صورت نمک صورتی رنگ مشاهده می شود.

مشتریان ما
محصولات ما