در هنگام مواجهه اسید کلریدریک با پوست چه اتفاقی می افتد؟

 

اگر چه باید در کار با اسید کلریدریک احتیاط کنید اما در صورتی که با پوست شما تماس داشته باشد و این تماس کم باشد باعث التهاب سطحی و اگر مقدار آن زیادتر باشد باعث سوختگی شدید شیمیایی پوست میشود.

مشتریان ما
محصولات ما