روش تولید سولفات منگنز

 

به طور معمول ، سنگ معدن منگنز با تبدیل به  MnSO4 خالص می شود. تصفیه محلول های آبی سولفات با کربنات سدیم منجر به رسوب کربنات منگنز می شود که می توان با کلسینه کردن اکسیدهای MnOx را بدست آورد. در آزمایشگاه می توان سولفات منگنز را با تیمار دی اکسید منگنز با دی اکسید گوگرد تهیه کرد:

MnO2 + SO2 + H2O → MnSO4 (H2O)

همچنین می توان با مخلوط پرمنگنات پتاسیم با بی سولفات سدیم و پراکسید هیدروژن این ماده را تهیه کرد. MnSO4 یک محصول جانبی از اکسیداسیون های مختلف قابل توجه صنعتی است که از دی اکسید منگنز استفاده می کنند  از جمله تولید هیدروکینون و آنیزالدهید.

الکترولیز  MnSO4 باعث تولید دی اکسید منگنز می شود که برای دی اکسید منگنز الکترولیتی EMD نامیده می شود. متناوباً با اکسیداسیون این ترکیب  با پرمنگنات پتاسیم ، به اصطلاح شیمیایی دی اکسید منگنز (CMD) تولید می شود. این مواد ، به ویژه EMD ، در باتری های سلول خشک استفاده می شود.

مشتریان ما
محصولات ما