واکنش با آب

وقتی ترکیب فوق در آب حل می شود، سولفات آلومینیوم به هیدروکسید آلومینیوم هیدرولیز می گردد. به طور کلی واکنش این ماده با ناخالصی های موجود در آب ذراتی به نام فلوک را پدید می آورد و با جدا شدن از فاز آب تشکیل لجن آلوم می دهد. بخش کوچکی از آلومینیوم می تواند در آب یا به شکل کلوئیدی یا محلول در آب بماند. واکنشهای مختلفی برای تشکیل هیدروکسید آلومینیوم در محلول آبی وجود دارد که واکنش کلی آن به صورت زیر است:
Al2 (SO4) 3+ 6H2O <=> 2Al (OH) 3+ 3H2SO4
انتظار می رود هیدروکسید آلومینیوم موجود در لجن پس از آزاد شدن در آب های سطحی به صورت جامد باقی بماند. تحقیقات نشان می دهد کمتر از 0.2٪ هیدروکسید آلومینیوم موجود در لجن ها در آب های سطحی با pH 6 و 0.0013 درصد در pH 7.65  آزاد می شود. در این pH ها انحلال پذیری Al پایین است و سینیتیک آن از تشکیل Al (OH) 3 حمایت می کند.
هنگامی که از این ماده به منظور تصفیه ی اب استفاده می شود ، آلوم با فسفات واکنش نشان می دهد ، واکنش آن را در زیر می توانید مشاهده کنید:
Al2(SO4)3+ 2PO43– <=>AlPO4(s) + 3SO42–
این فرایند سالهاست که برای تصفیه ی فسفر از فاضلاب ها و همچنین به منظور کاهش سطح فسفر از پساب ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتریان ما
محصولات ما