تجزیه آمونیوم پرسولفات

 

محلول آبی پرسولفات آمونیوم در دمای اتاق، به سرعت اسیدی می شود و در دماهای بالاتر به تدریج تجزیه می شود و O2 و NH4HSO4 را تشکیل می دهد. هنگامی که در دمای 120 درجه سانتیگراد گرم می شود، سولفات آمونیوم باعث آزاد شدن اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیژن و آمونیاک می شود. پراکسی دی سولفات آمونیوم به رطوبت حساس است و در نهایت در یک محیط مرطوب تجزیه می شود و پر اکسید هیدروژن را آزاد می کند.

مشتریان ما
محصولات ما